SCB Easy พัฒนาระบบใหม่ร่วม 10 เดือน ประสบความสำเร็จแล้ว

ด้วยปัญหาของการขยายตัวของเทคโนโลยี และความต้องการในการใช้งานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบ จะทำให้สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง และยังรองรับการขยายระบบในอนาคตในระยะยาวได้อีกด้วย SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) จึงได้พัฒนาระบบ SCB Easy ตัวใหม่ล่าสุดมาใช้แทนเทคโนโลยีเดิมที่ใช้มาแล้วมากกว่า 15 ปี โดยใช้ระยะเวลาทำระบบตัวใหม่นี้เพียง 10 เดือนเท่านั้น

จากข้อมูลระบบใหม่ของทาง SCB นั้นพบว่าใช้ CPU ในการประมวลผลระบบทั้งหมดมากกว่า 1,445 Core และใช้แรมมากกว่า 8,828 GB วางระบบอยู่บน 10 สถานที่ (ไม่ระบุ) ซึ่งจะสามารถรองรับการทำรายการของผู้ใช้งานได้มากถึง 2,000 รายการ/วินาที และระบบใหม่นี้ยังสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทันที โดยไม่มี Downtime อีกด้วย